DSpace@TEDU

An investigation into the relationship between early maladaptive schemas and romantic dissolution grief in youth : a mixed method study

Show simple item record

dc.contributor.advisor Danışman, Ilgın Gökler
dc.contributor.author Kıral, Özlem
dc.date.accessioned 2019-12-26T06:44:07Z
dc.date.available 2019-12-26T06:44:07Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/630
dc.description Bu araştırmanın temel amacı erken dönem uyumsuz şemaların ve duygu düzenleme güçlüklerinin, romantik ayrılık deneyimlemiş genç bireylerin yas süreçlerini nasıl etkilediğini incelemektir. Bu araştırmada, karma yöntem metodolojisi kullanılmış ve sırasıyla niceliksel ve niteliksel çalışmalar yürütülmüştür. Niceliksel araştırma kapsamında, en az 1 ay en fazla 1 yıldır romantik ayrılık deneyimleyen, geç ergenlik dönemindeki 206 katılımcıdan (18-22 yaş arası) veri toplamak için Young Şema Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve Teksas Düzeltilmiş Yas Ölçeği'nin revize edilmiş hali kullanılmıştır. Aracı değişken analizinin sonuçları, duygu düzenleme güçlüklerinin erken dönem uyumsuz şemalar (Ayrılma ve Reddedilme, Zedelenmiş Özerklik/Başkaları Yönelimlilik ve Zedelenmiş Sınırlar/Abartılmış Standartlar alanları) ve romantik ayrılık yası arasındaki ilişkiye anlamlı bir şekilde aracılık ettiğini göstermiştir. Niteliksel araştırma kapsamında, niceliksel çalışmadaki 6 katılımcıyla (farklı şema alanlarından) yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüş ve elde edilen veriler Tematik Analiz yoluyla analiz edilmiştir. Ayrılığın olumsuz etkileri, algılanan kayıplar, ayrılıktan sonraki yas süreci, başa çıkma stratejileri ve olumlu değişimler ve kişisel büyüme olmak üzere 5 üst tema belirlenmiştir. Niteliksel araştırmanın sonuçları, genel yas literatürü ve romantik ayrılık yası arasında birtakım benzerlikler bulunduğunu göstermiştir. en_US
dc.description.abstract The main purpose of the present study was to investigate how early maladaptive schemas and emotion regulation difficulties influence the grief processes of young individuals who have experienced romantic relationship dissolution. In this research, a mixed method study was employed, and the quantitative and the qualitative study were conducted respectively. In the quantitative study, Young Schema Questionnaire-Short Form Version 3, Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form, and the revised version of Texas Inventory of Grief were used to collect data from 206 participants in late adolescence (between 18-22 years old)who experienced a romantic breakup for at least 1 month and at most 1 year. The results of the mediation analysis indicated that the emotion regulation difficulties significantly mediated the relationship between early maladaptive schemas (the domains of disconnectionrejection, impaired autonomy/other directedness, impaired limits/exaggerated standards) and romantic dissolution grief. In the qualitative study, semi-structured interviews were conducted with 6 participants (from different schema domains) in the quantitative study, and data was analyzed through the thematic analysis. Five superordinate themes were identified, which were adverse effects of the breakup, perceived losses, grief process following the breakup, coping strategies, and positive changes and personal growth. The results of the qualitative study displayed that there were some similarities between the general grief literature and the romantic dissolution grief. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Master of Developmental Focused Clinical Child and Adolescent Psychology en_US
dc.subject Psychology en_US
dc.subject Early maladaptive schemaz en_US
dc.subject Emotion regulation difficulties en_US
dc.subject Romantic dissolution grief en_US
dc.title An investigation into the relationship between early maladaptive schemas and romantic dissolution grief in youth : a mixed method study en_US
dc.title.alternative Erken dönem uyumsuz şemalar ve gençlerin deneyimlediği romantik ayrılık sonrası yas arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics