DSpace@TEDU

Sayı duyusu temelli öǧretimin altıncı Sınıf öǧrencilerinin özyeterliklerine ve performanslarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Ulusoy, Çiğdem Alkaş
dc.date.accessioned 2021-02-01T13:20:35Z
dc.date.available 2021-02-01T13:20:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.issn 1300-1337
dc.identifier.uri https://doi.org/10.15390/EB.2020.8381
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12485/748
dc.description.abstract Bu çalışmada sayı duyusu temelli öğretimin öğrencilerin matematiğe ilişkin özyeterlikleri ve performanslarına etkisi incelenmiştir. Matematiğe ilişkin özyeterlikler, matematik özyeterliği ile sayı duyusuna yönelik özyeterlikten oluşmaktadır. Öğrencilerin matematik performanslarını ise sayı duyuları, problem çözme başarıları, matematik başarıları ile günlük hayattaki matematiği fark edebilmeleri oluşturmaktadır. Bu çalışma, deneysel bir çalışmadır. Nicel araştırma desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir devlet okulunda altıncı sınıfa devam eden bir grup üzerinde uygulanmış ve 13 hafta ders planlarının, 2 hafta ölçeklerin uygulanması olmak üzere toplam 15 hafta sürmüştür. Bu süreçte deney grubundaki öğrenciler sayı duyusu temelli bir öğretimden geçerken, kontrol grubundaki öğrenciler öğretmenlerinin genellikle ders kitabından yararlanarak sürdürdüğü öğretimle devam etmişlerdir. Çalışmanın, sayı duyusunun betimlenmesinden öte, uzun süre ile uygulanan bir öğretim planı çerçevesinde sayı duyusunun gelişimini incelemesi, ayrıca bu gelişim sürecinde diğer bazı değişkenlerdeki değişimi de araştırması açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada öğrencilerin sayı duyularını belirlemek amacıyla “Sayı Duyusu Testi”, özyeterliklerini ölçmek amacıyla “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği”, sayı duyusuna yönelik özyeterliklerini belirlemek için “Sayı Duyusuna Yönelik Özyeterlik Ölçeği”, günlük hayattaki matematiği ne kadar fark ettiklerini belirlemek için “Günlük Hayatta Matematik Anketi”, problem çözme başarılarını ölçmek amacıyla “Problem Çözme Testi”, matematik başarılarını belirlemek için ise dönem sonu notu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak MANOVA analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında sayı duyusu temelli bir öğretim sürecinden geçen öğrencilerin geçmeyenlere göre sayı duyularının, günlük hayattaki matematiği fark edebilmelerinin ve problem çözme başarılarının anlamlı bir şekilde geliştiği gözlenmiştir. Yapılan sayı duyusu temelli öğretim, öğrencilerin matematik özyeterliklerinde, sayı duyusuna yönelik özyeterliklerinde ve matematik başarılarında anlamlı bir farklılaşma yaratmamıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Turkish Education Association en_US
dc.subject Arithmetics en_US
dc.subject Subtraction en_US
dc.subject Whole Number en_US
dc.title Sayı duyusu temelli öǧretimin altıncı Sınıf öǧrencilerinin özyeterliklerine ve performanslarına etkisi en_US
dc.type Article en_US
dc.relation.journal Egitim ve Bilim en_US
dc.identifier.issue 202 en_US
dc.identifier.startpage 417 en_US
dc.identifier.endpage 439 en_US
dc.identifier.volume 42 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics